สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจ Onsite ณ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป 2 แห่ง

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายอุทัย สอนเทศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจ Onsite ณ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป 2 แห่ง คือ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 42/1 ม.8 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ประกอบกิจการ ผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย และ บริษัท มงคลสมัย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 149 ม.5 ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ประกอบกิจการ ผลิตสุราขาว สุราผสม โดยคณะตรวจได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) พร้อมคณะนำโดยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข แนะนำข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคให้โรงงานปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผลการตรวจเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากโรงงานทั้งสองแห่งมีแผนและการปฏิบัติตามแนวทางฯ อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ