ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ อต 22-4/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และ นายอุทัย สอนเทศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเลขานุการฯ ซึ่งมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
2. ผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
3. ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์
4. ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
5. ผู้แทน พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
7. ผู้แทน วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
8. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ
โดยในการประชุมฯครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน? มผช.? จำนวน?15 ผลิตภัณฑ์