เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับกลุ่มจังหวัด