คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.09.2565
0

ร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.09.2565
0

ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์) ครั้งที่ 4/2565

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.09.2565
0

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.)

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

21.12.2564

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24.11.2564

โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

08.12.2564

การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๔/๖๕ (งวดที่ ๑)

01.10.2564

ตารางแสดงวงเงินการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

01.01.2513

EB2 6 3ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1

26.10.2564

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลด และพยานรับรอง การปิด - ปลด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25.07.2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 3-2565

11.05.2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 2-2565

25.07.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ มิถุนายน 2565

25.07.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง มิถุนายน 2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02