คุณกำลังมองหาอะไร?


๑. พัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้

         ๒. สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ถูกต้องและทันสมัย

๓. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน

๔. เสริมสร้างการประกอบการอุตสาหกรรมให้ปฎิบัติตามกฎหมาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

    และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือแบบบูรณาการทุกภาคส่วน